Zaproszenie na seminarium do Dębna

Szanowni Państwo, Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu Pomerania w Dębnie zaprasza na seminarium pt.:

„Zmiany podatku VAT od lipca 2015 r.”

 Prowadzenie Mariusz Nowak - Doradca podatkowy

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w siedzibie Centrum Usługowo–Doradczego w Dębnie w godzinach od 10:00 do 16:00.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Seminarium jest współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IV A .

Zgłoszenie (formularz w załączeniu) proszę przesłać faksem na numer: 95 760 34 05 lub elektronicznie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia

22 czerwca br.

Ograniczona ilość miejsc!

Wszelkich niezbędnych informacji

udzielają pracownicy

Centrum Usługowo-Doradczego

Euroregionu Pomerania w Dębnie

ul. Daszyńskiego 20

tel./fax 95 760 34 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CENTRUM USŁUGOWO DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA ZAPRASZA NA SEMINARIUM

„NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Miejsce: Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, sala konferencyjna

TERMIN: 3 listopada 2014 r., godz. 9.00 – 15.00

Wykładowca: Józef Edmund Nowicki -
Kancelaria Zamówień Publicznych „CONEXIS”

Celem seminarium jest:przekazanie wszystkim uczestnikom wiadomości z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności z nowymi obowiązkami Zamawiającego.

Program seminarium:

Badanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (dokumenty przedmiotowe).

1. Nowy art. 5a Pzp. Odstąpienie od stosowania przepisów Pzp, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze nie priorytetowym, gdy wartość zamówienia nie przekracza „progów unijnych”, oraz udzielania zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminacyjny, a także obowiązku zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej, ogłoszenia o zamówieniu i informacji o udzieleniu zamówienia albo informacji o nieudzieleniu zamówienia.

2. Jak należy stosować przepisy Pzp w przypadku postępowań, o których mowa w art. 5a ust. 2 - 4 Pzp. Omówienie procedury udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (zamówienia na szkolenia).

3. Nowe zasady zastrzeżenia przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakie informacje może zastrzec wykonawca, jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Nowy art. 24 ust. 2a Pzp. Nowa przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Nowy art. 26 ust. 2e Pzp. Nowe zasady polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, ekonomicznym innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz udowodnienia zamawiającemu, iż wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

6. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

7. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, ekonomicznym innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Żądanie od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do podmiotów trzecich dokumentów składanych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Nowy art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp. Wprowadzenia możliwości zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności.

10. Możliwość korzystania z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, przygotowanych i upowszechnianych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przy udzielaniu zamówień publicznych.

11. Zmiany w art. 46 ust. 4a Pzp. Nowe zasady zatrzymanie wadium.

12. Zmiany w art. 91 Pzp. Nowa procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny oferty.

13. Nowy art. 91 ust. 2a Pzp. Nowe zasady stosowania ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.

14. Nowy art. 142 ust. 5 Pzp. Obowiązek uwzględnienia w umowach na dostawy, usługi lub roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę;

15. Zmiany w postępowaniu odwoławczym i skargowych w zakresie ciężaru dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (dokumenty przedmiotowe).

1. Dokumenty stanowiące ofertę.

2. Dokumenty stanowiące treść oferty.

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (dokumenty przedmiotowe).

4. Katalogi producenta lub szczegółowe opisy dotyczące oferowanego produktu, których zamawiający zażądał na potwierdzenie, że oferowany sprzęt posiada zadeklarowane przez wykonawcę parametry odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, katalogi wyrobów, karty charakterystyki produktów, opisy, certyfikaty, które nie tworzą sensu stricte treści oferty, specyfikacja techniczna producenta urządzenia potwierdzająca, że oferowane przez wykonawcę urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia, spełniania wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (np. parametry techniczne, cechy funkcjonalne, cechy jakościowe).

5. Czy oświadczenie producenta może stanowić dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

6. Wyjaśnianie i uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Postępowanie zamawiającego w przypadku żądania dokumentów przedmiotowych w celu potwierdzenia właściwości przedmiotu zamówienia.

8. Postępowanie zamawiającego w przypadku żądania dokumentów przedmiotowych w celu oceny oferty.

9. Wyjaśnianie treści dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

10. Czy możliwe jest złożenie własnego oświadczenia wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

11. Wyjaśnianie treści oferty prowadzące do zmiany jej treści.

12. Zmiana treści oferty w zakresie podwykonawców prowadząca do odrzucenia oferty.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 29.10.2014 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem karty zgłoszeniowej, którą pobrać można ze strony: www.mcb.mysliborz.pl lub faxem pod numer 95 746 02-78.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

_KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM - „Świadczenie usług oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec – aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki”

 „Świadczenie usług oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec – aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu,

ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 26 marca 2013r., 9.00 – 15.00

Wykładowca: Łukasz Żak

 Zakres tematyczny seminarium:

 1. Świadczenie usług przez polskie firmy na terenie Niemiec:

- obowiązki formalno –prawne przedsiębiorców delegujących pracowników do pracy w Niemczech,

- szczególne wymagania dla pracowników świadczących usługi budowlane, porządkowe oraz usługi  opieki na terenie Niemiec,

- ubezpieczenie społeczne pracowników oddelegowanych oraz firm jednoosobowych świadczących usługi w Niemczech,

- opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą – umowy o unikaniu   podwójnego opodatkowania.

2.  Polskie agencje pracy tymczasowej – delegowanie pracowników.

3. Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w  Niemczech:

- aspekty administracyjno – prawne pobytu w Niemczech,

- formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech,

- aspekty podatkowo – ubezpieczeniowe, 

-  inne obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą w  Niemczech.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 21.03.2013r. do godz. 14.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który pobrać można ze strony: www.mcb.mysliborz.pl  lub telefonicznie po numerem 95 746 02-78

 

Seminarium jest bezpłatne, serdecznie zapraszamy

- karta zgloszeniowa 

Zaproszenie na seminarium

 

CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA W MYŚLIBORZU ORAZ PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ODDZIAŁ MYŚLIBÓRZ ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM

 

 

„Komunikacja interpersonalna w biznesie”

  

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu

ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 17 grudnia 2012r., godz. 9.00-15.00

 

Wykładowca: Eliza Szewc – Profi Biznes Group Szczecin

 

 

Celem seminarium jest zdobycie przez uczestników umiejętności zastosowania  nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach z współpracownikami, jak również w procesie obsługi klienta. W ramach seminarium  uczestnicy uzyskają wiedzę na temat  skutecznych formy komunikowania się czyli nawiązywania kontaktów z klientem, współpracownikiem, przełożonym.

Seminarium przeznaczone jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi  oraz zajmują się prezentacją i wdrażaniem projektów, obsługą klientów, sprzedażą produktów i usług.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do 12.12.2012 r. na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który pobrać można ze strony www.mcb.mysliborz.pl lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Seminarium jest bezpłatne,  serdecznie zapraszamy

 

- karta zgloszeniowa

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM pn. „Rozliczanie płac w aspekcie podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność w Polsce i w Niemczech”

Centrum Usługowo-Doradcze w Myślibórzu serdecznie zaprasza na Semiarium pn. „Rozliczanie płac w aspekcie podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność w Polsce i w Niemczech”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu

ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

 Termin: 11 luty 2013r., 9.00 – 15.00

Wykładowca: Beata Gierba

CEL GŁÓWNY SEMINARIUM:

Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania pracowników i osób nie będący

pracownikami w tym także z tytułu podatków oraz usystematyzowanie wiedzy już nabytej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

szczegółowe poznanie zagadnień z dziedziny prawa pracy

nabycie umiejętności naliczania i rozliczania pracowników,

pozyskanie informacji dotyczących świadczeń pracowniczych i osób nie będących

pracownikami w razie choroby bądź macierzyństwa

obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie rozliczeń rocznych

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Rodzaje umów zawieranych przez przedsiębiorców i ich charakterystyka

• umowa o pracę

• umowa zlecenia

• umowa o dzieło

• kontrakt menadżerski

• świadczenie pracy na zasadzie powołania

2. Przychody i koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych:

• źródła przychodów oraz przychody zwolnione z podatku,

• naliczanie kosztów podatkowych,

• miejsce opodatkowania , w tym istota rezydencji podatkowej

• umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

• stawki podatkowe

• zasady obliczania podatku

3. Uprawnienia pracowników i osób nie będących pracownikami w zakresie :

• wynagrodzenie za czas choroby

• zasiłek chorobowy

• zasiłek macierzyński

• zasiłek opiekuńczy

• wynagrodzenie za czas urlopu

4. Sposoby naliczania wynagrodzeń miesięcznych dla pracowników:

• z tytułu umowy o pracę

• z tytułu umów cywilnoprawnych z obciążeniem ZUS i bez oraz kosztami ryczałtowymi

• wyliczanie wynagrodzenia chorobowego płatnego ze środków pracodawcy i ZUS

• ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników i osób niebędących

pracownikami

5. Rozliczenie roczne:

• PIT 12 i jego konsekwencja

• informacje podatkowe PIT 11, PIT 8AR, IFT

• zasady sporządzania zeznania podatkowego PIT 36 i PIT 37

• rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą RP

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS-u:

• złożenie dokumentu ZUS IWA,

• roczne RMUA dla pracowników

W ramach szkolenia zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń

polegających na prostym przeliczaniu list płac, wypełnianiu deklaracji podatkowych, ustalaniu

podstawy wymiaru poszczególnych świadczeń. Uczestnicy szkolenia otrzymają również wybrane fragmenty aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia pracowników.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do 08.02.2013r. do godz. 12.00, telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Seminarium  jest bezpłatne,  serdecznie zapraszamyszkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue