Szkolenie "Prawo Pracy"

Szanowni Państwo,

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zapraszają na szkolenie pt. „Prawo pracy”. Dodatkowo zostaną poruszone tematy: pracy tymczasowej i bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

I część: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Roland Węgrzynowski - Kierownik Zespołu Informatyki z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

II część: Głównym założeniem szkolenia jest przybliżenie w przystępny sposób zagadnień prawa pracy oraz wskazanie możliwości sprawnego zastosowania zmieniających się przepisów w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie ostatnich zmian przepisów nie tylko od strony teoretycznej, poprzez przytoczenie ich brzmienia, ale przede wszystkich ma wskazać drogę praktyczną w prawidłowym ich stosowaniu. Ponadto, z racji doświadczenia zawodowego trenera, celem tego spotkania jest także  przybliżenie słuchaczom zasad postępowania kontrolnego, współpracy z organami kontroli, uprawnień podmiotów kontrolowanych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagadnień, które w bieżącym roku kalendarzowym, bez wątpienia będą przedmiotem kontroli PIP. W ramach szkolenia planowane jest:

- zapoznanie uczestników z tematem zajęć w ujęciu teoretycznym, przedstawienie zakresu, podstaw prawnych,

- rozwiazywanie problemów pojawiających się w codziennej pracy,

- pomoc w opracowywaniu wzorów dokumentów kadrowo-płacowych oraz wskazanie zasad obowiązujących przy opracowywaniu aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminy),

- udzielenie wskazówek w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentów pracowniczych,

- wskazanie drogi zgodnego z prawem przejścia przez procedury kontrolne.

Szkolenie będzie uwzględniało ponadto zależności w zakresie stosowania przepisów ogólnych prawa pracy (Kodeks pracy) w stosunku do pracowników samorządowych, których stosunek pracy regulowany jest przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

Małgorzata Klowan – prawnik-praktyk - w latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze inspektora pracy zajmowała się przede wszystkim:

• kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy),

• przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych,

• współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy),

• czynnie uczestniczyła w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów,

• przygotowywała szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy,

• specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych.

- od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

Czytaj więcej...

SZKOLENIE 01.06.2017R.

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu

zapraszają

na szkolenie w ramach którego odbędą się indywidualne konsultacje dotyczące trudnych i złożonych zagadnień z zakresu pobytu, podjęcia pracy i zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie obejmuje aktualnie obowiązujące przepisy prawno - administracyjne
w kontekście faktycznych zdarzeń oraz przykładów z praktyki biznesowej.

Zatrudnianie cudzoziemców

pobyt i praca cudzoziemców w Polsce

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 1 czerwiec 2017 r. (czwartek), 10.00 - 14.00

Prowadząca : Monika Olszewska – doradca, konsultant, praktyk, Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Podczas swojej pracy bazowała głównie na wszelkim ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach tematycznych, konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw i stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Obecnie właścicielka firmy konsultingowej współpracującej i zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej oraz Izbie Pracodawców Polskich.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie dedykowane jest pracodawcom zarejestrowanym i prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniającym lub zainteresowanym zatrudnieniem cudzoziemców.
A także pracownikom działów kadrowych i płacowych, właścicielom firm i agencji zatrudnienia.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie procedur obowiązujących przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, zgodnie z regulacjami unijnymi, prawodawstwem polskim oraz stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone zostaną przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, regulacji prawnych i wyjaśnień, oraz studium przypadków zgłaszanych przez samych uczestników.

Uczestnicy zapoznają się z aktami prawnymi z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz skutkami prawno- finansowymi nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:

1. Podstawa prawna legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

2. Aspekty prawne wykonywania pracy przez cudzoziemców.

3. Rodzaje zezwoleń.

4. Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców na terenie Polski.

5. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.

6. Procedura zezwoleń na pracę umożliwiająca pracę obywateli państw trzecich.

7. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce.

8. Najczęściej popełniane błędy podmiotów starających się o zatrudnienie cudzoziemca.

9. Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

10. Podsumowanie.

11. Indywidualne konsultacje.

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 30.05.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje można uzyskać w Północnej Izbie Gospodarczej w Myśliborzu tel.
957468914 Anna Dzięcioł oraz w Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu tel. 957460278 Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 06.04.2017R.

„ZMIANY W PODATKACH CIT I PIT”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania   w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 6 kwietnia 2017r., godz. 9.00 - 15.00

 

Wykładowca: Elżbieta Sobańska - radca prawny, wieloletni pracownik organów podatkowych, w latach 2006-2010 zastępca naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nadzorująca m in. dział kontroli podatkowej. Ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości oraz audytu wewnętrznego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, procedurze podatkowej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w 2017 r. w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zadaniem szkolenia, poza omówieniem zmian w ustawie, jest usystematyzowanie oraz pogłębienie już posiadającej wiedzy w zakresie opodatkowania osób fizycznych oraz osób prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ceny transferowe - najważniejsze zmiany:
 1. nowe limity transakcji,
 2. rodzaje dokumentacji podatkowej,
 3. nowe obowiązki sprawozdawcze.
 1. Zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych:
 1. nowe zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy faktur korygujących przychody i koszty,
 2. nowe zasady dokonywania korekt odpisów amortyzacyjnych, zmiany wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Kwoty wolne od podatku - zmiany w PIT od 2017 roku.
 2. Skutki podatkowe przy regulowaniu płatności w formie gotówkowej w 2017 r.  - stanowisko organów.
 3. Prawo do opodatkowania dochodu 15 % stawką CIT.
 4. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła od 2017 r.
 5. Zamiany w opodatkowaniu wkładu niepieniężnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 03.04.2017r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78. Osoby do kontaktu: Wioletta Urban, Marta Trzeciak.

 

Liczba miejsc ograniczona. Możliwość uczestnictwa 1 osoby z danej instytucji.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

CUD MYŚLIBÓRZ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

„PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI PUBLICZNEJ”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 26 stycznia 2017r., 9.00 - 15.00

Wykładowca: Berenika Joanna Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Wykłada tematy m.in. ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ochrona informacji publicznej.

Korzyści dla Uczestnika:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej
 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność wykonywania obowiązków ustawowych w zakresie realizacji obowiązku dostępu do informacji publicznej
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie ochrony informacji i realizacji obowiązków udostępniania informacji publicznej
 • świadomość prawna w zakresie regulacji  ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • poszerzenie świadomości z zakresie zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym

PROGRAM

Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej

 1. prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
 2. zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 3. zakres pojęcia „informacja publiczna”
 4. podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 5. podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej

Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej

 1. informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 2. dostęp do dokumentów urzędowych
 3. dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 4. uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 5. formy dostępu do informacji publicznej

Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. zakres informacji publikowanej w BIP
 2. wymogi techniczne i redakcyjne publikacji w BIP
 3. przyjazny BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. warunki formalne wniosku
 2. termin rozpatrzenia wniosku
 3. sposób i forma udostępnienia informacji – przykłady
 4. wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 5. warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 6. bezczynność
 7. oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej

Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 2. gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 3. jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji

Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. elementy składowe decyzji administracyjnej
 2. termin wydania decyzji
 3. postępowanie odwoławcze
 4. kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 5. organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 6. tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 7. zaskarżenia decyzji odmownych,
 8. sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 9. odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

 1. czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 2. kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 3. kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. rozróżnienie trybów dostępu
 2. informacja publiczna a informacja sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - aspekty praktyczne ustawy

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 20.01.2017r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PN:. "PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH W ROKU 2016 I 2017"

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 2 grudnia 2016r., 9.00 - 15.00

 

 

Wykładowca: Mecenas Robert Goch - specjalista z zakresu prawa podatkowego z długoletnim stażem w organach podatkowychi organach kontroli skarbowej.

 

W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną objęte rewolucyjnymi zmianami w sposobie ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. Zmiany te będą powodowane koniecznością skonsolidowania jednostek organizacyjnych w celu wspólnego rozliczania podatku VAT przez osobę prawną jaką jest jednostka samorządu terytorialnego oraz sporządzania jednej deklaracji podatkowej. Konsolidacja spowoduje utratę licznych zwolnień podmiotowych, z których dotychczas korzystały przede wszystkim jednostki budżetowe.

            Ponadto wszystkie te jednostki zostaną od nowego roku zobligowane do ustalenia tzw. prewspółczynnika w procesie odliczania podatku naliczonego VAT. Dla części jednostek będzie to oznaczało znaczne ograniczenie wielkości odliczanego dotąd podatku, a dla innych jednostek zmiana przepisów otworzy drogę do częściowego odzyskiwania podatku naliczonego VAT i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

            Dodatkowe obowiązki jednostek samorządowych spowoduje objęcie tych podmiotów procedurą przekazywania organom podatkowym plików ustalonych w ramach struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

            Program szkolenia jest adresowany i prezentuje osobom kierującym finansami JST – skarbnikom tych jednostek - oraz pracownikom odpowiedzialnym za rozliczanie podatku VAT - istotę zmian, skutki jakie mogą one wywołać dla stanu finansów JST oraz zasady odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających ze zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Program szkolenia:

 - Centralizacja rozliczeń VAT

1. Obowiązek konsolidacji podatkowej w zakresie rozliczania VAT przez JST

2. Utrata zwolnień podmiotowych przez jednostki budżetowe

3. Inwentaryzacja czynności opodatkowanych w JST i ich kwalifikacja podatkowa

4. Rozliczenia usług wykonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST

5. Zasady fakturowania dostaw towarów i usług przez JST

6. „Refakturowanie” ( zwrot wydatków za media )

7. „Odwrotne obciążenie” - skutki podatkowe dla JST i ich jednostek budżetowych

8. Obowiązki w zakresie prowadzenia kas rejestrujących

     9. Deklaracje „cząstkowe” i ich przekazywanie do jednostki centralnej

     - Prewspółczynnik w odliczaniu VAT naliczonego

10. Formuła alokacji bezpośredniej i pośredniej w podatku VAT

11. Orzecznictwo TSUE w sprawie odliczania VAT

12. Ustawowe klucze podziału podatku naliczonego

13. Klucze ustalania proporcji według rozporządzenia Ministra Finansów

14. Kwalifikowanie przychodów finansowych dla ustalania proporcji

15. Sposób obliczenia proporcji podziału VAT naliczoneg

16. Wieloletnia korekta podatku naliczonego

17. Proporcje odliczania podatku naliczonego po ustaleniu prewspółczynnika

18. Zasady deklarowania podatku naliczonego po konsolidacji podatkowej JST

- Jednolity Plik Kontrolny

19. Terminy wprowadzenia obowiązku dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego

20. Zakres czasowy obowiązku przekazywania JPK.

21. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści informacyjne organów podatkowych.

22. Technika przesyłania JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej

23. Struktura JPK w zakresie podatku od towarów i usług

24. Raportowanie danych w zakresie VAT.

25. Zmiany w zakresie ewidencji dla podatku VAT.

26. JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

27. Odpowiedzialność karna skarbowa

- Ustawa regulującej VAT w JST

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 28.11.2016r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

„ZMIANY W PRAWIE PRACY”

 Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 17 Listopada 2016r., 9.00 - 15.00

Wykładowca: Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w 2016 r. dotyczą umów o pracę na czas określony zmiany w treści umowy o pracę oraz przepisy o ochronie rodzicielstwa. Od 2017 roku projektowane są dalsze zmiany przepisów kodeksu pracy jak również prawa pracy w zakresie umów cywilnoprawnych, oraz ZFŚS.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wprowadzonych aktualnych zmian w prawie pracy, które zostały już wprowadzone w życie oraz tych, które wejdą w roku następnym. Wykładowca przedstawi oraz przeanalizuje najnowsze dostępne informacje. Porównane zostaną zagadnienia przed jak i po dokonanych zmianach.

Projektowane zmiany obejmują katalog rodzajów umów o pracę, umowę na okres próbny, zasady zatrudniania na podstawie umowy na czas określony, w tym dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania oraz długość okresu wypowiedzenia, a także zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Do najważniejszych zmian w przepisach o rodzicielstwie należy zaliczyć zagadnienia prawne dotyczące połączenia fakultatywnych urlopów związanych z urodzeniem (przyjęciem na wychowanie) dziecka, tj. dodatkowego macierzyńskiego ewentualnie dodatkowego na warunkach macierzyńskiego i rodzicielskiego, w jeden urlop pod nazwą "rodzicielski" oraz wydłużenie okresu w jakim można z niego skorzystać.

Program szkolenia:

1. Zmiany obowiązujące od 2016 r.

 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny,
 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony,
 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony,
 • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące,
 • obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy,
 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony,
 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 Przepisy przejściowe

 • stosowanie nowych przepisów do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji,
 • jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
 • okresy zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?
 • czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?
 • w jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?

 2. Zmiany obowiązujące od 2015 r.

Urlopy macierzyńskie

 • prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka w razie zgonu lub oddania przez pracownicę dziecka,
 • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 8 tygodniach ze względu na stan zdrowia pracownicy,
 • zgon matki dziecka niebędącej pracownicą , przejęcie uprawnienia przez pracującego ojca dziecka,
 • odrzucenie dziecka przez matkę niebędącej pracownicą – uprawnienia pracującego ojca dziecka,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – uprawnienia pracującego ojca dziecka,
 • terminy składania wniosków.

 Zmiany obowiązujące od 2016 r.

Urlopy rodzicielskie

 • zmiany dotyczące „jednorazowych wniosków” o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
 • zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
 • podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem,
 • uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim,
 • zmiany w urlopach rodzicielskich,
 • minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego,
 • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części,
 • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy,
 • zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego,
 • zmiany w terminach na złożenie wniosku,
 • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy,
 • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim,
 • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy,
 • zmiany w realizacji uprawnień urlopu ojcowskiego,
 • wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego.

 Nowelizacja przepisów o urlopach wychowawczych

 • zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego,
 • zmiany w przypadku złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
 • zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego,
 • zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego,
 • zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.

3. Przewidywane zmiany które będą obowiązywały od 2017 r.

   Zmiany w Kodeksie pracy oraz prawie pracy - ustawodawca przewiduje się, że nowelizacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 • Stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia i umowa o dzieło) a stosunek pracy – różnice i podobieństwa. Kiedy umowa zlecenie staje się umową o pracę,
 • sposoby określenia wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych,
 • minimalne stawki godzinowe od 2017 r. – zasady i zakres stosowania przepisów do umów cywilnoprawnych,
 • obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu,
 • nowe uprawnienia PIP dotyczące umów cywilnoprawnych i stosunku pracy od 2017 r.,
 • nowelizacja przewiduje również sankcję za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej,
 • terminy wypłaty wynagrodzenia dotyczące umów cywilnoprawnych,
 • zmiany w ustawie o ZFŚS od 1 stycznia 2017r.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 14.11.2016r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia

 karta zgłoszeniowa

 

ZAPROSZENIE NA 2-DNIOWE BEZPŁATNE SZKOLENIE

 

„Jak po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielać zamówień w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki oraz SIWZ i plany postępowań zamówień w 2017r. zgodnie z art. 13a Pzp”

Miejsce: Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, sala konferencyjna (I piętro)

TERMIN: 3-4 PAŹDZIERNIK 2016 r., godz. 9.00 – 16.00

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zgłaszanym problemom przygotowaliśmy kompletną ofertę szkolenia, która ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych zagadnień związanych ze zmianami w zamówieniach publicznymi i umożliwienie Państwu poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykładowca: Józef Edmund Nowicki -jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 15. letnim doświadczeniem. Prelegent na licznych konferencjach. Uznany i ceniony autor ponad 500 publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny zakresu zamówień publicznych w największych czasopismach i wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych oraz opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Od 2010 r. biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Autor komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych („Prawo zamówień publicznych. Komentarz.” Wydawnictwo: Wolters Kluwer) oraz nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia:

Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku centralnej jednostki zakupującej, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.

 1. Komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami.
 2. Przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szacowanie wartości zamówienia i wybór metody wykorzystywanej do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia

 1. Jak sporządzić plan postępowań o udzielenie zamówień zawierający:
 2. przedmiot zamówienia;
 3. rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
 4. przewidywany tryb lub inne procedury udzielenia zamówienia;
 5. orientacyjną wartości zamówienia;
 6. przewidywany terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.
  1. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego.
  2. Ogólne zasady oszacowania wartości zamówienia publicznego.
  3. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego, jeżeli zamówienie publiczne przewiduje prawo opcji lub wznowienie zamówienia publicznego.
  4. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
  5. Nowe zasady podziału zamówienia na części.
  6. Aktualność (ważność) wartości zamówienia.
  7. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego w przypadku gdy zamawiający składa się z kilku wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
  8. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego, jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego jest samodzielnie odpowiedzialna za udzielenie zamówienia publicznego.
  9. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego na usługi lub zamówienia publicznego na dostawy powtarzające się okresowo lub podlegających wznowieniu w określonym czasie, a także których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu, zamówień publicznych na usługi, w odniesieniu do których nie określono łącznej ceny
  10. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego, jeżeli przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu, zamówień publicznych na usługi, w odniesieniu do których nie określono łącznej ceny.
  11. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego, na usługi, w odniesieniu do których nie określono łącznej ceny.
  12. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego, w przypadku zamówień publicznych na usługi, których przedmiotem są: usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wykonania projektów.
  13. Obliczanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane (takie same lub różne rodzajowo roboty wykonywane w jednym lub różnych budynkach, remonty dróg, ulic, roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących funkcjonalną całość).

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

 1. Specyfika opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 2. Specyfika opisu przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi.
 3. Opisanie przedmiotu zamówienia przez stosowanie norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji.
 4. Oznakowanie w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, zamówieniach publicznych na dostawy lub zamówieniach publicznych na usługi o szczególnych cechach. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę jako środek dowodowy potwierdzający zgodność z wymaganiami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia publicznego, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia publicznego.
 5. Opis przedmiotu zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 6. Zmiany w opisaniu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
 7. Zasady składania ofert wariantowych.

Zmiany w SIWZ i ogłoszeniach

Omówienie nowego wzoru SIWZ.

 1. Wyjaśnienia i zmiany treści SIW po nowelizacji.
 2. Zmiany w zamieszczaniu i publikacji ogłoszeń.
 3. Zmiany w treści ogłoszeń.
 4. Nowe ogłoszenia o zmianie umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 2. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 3. Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy.
 4. Określenie warunków realizacji zamówienia publicznego przez konsorcjum odmiennych od warunków nakładanych na pojedynczych uczestników.
 5. Okoliczności wykluczenia obligatoryjnego.
 6. Okoliczności wykluczenia fakultatywnego.
 7. „Samooczyszczenie wykonawcy” i okoliczności mające wpływ na odstąpienie od wykluczenia wykonawcy.
 8. Ubieganie się o zamówienie publiczne przez konsorcja.
 9. Poleganie na zdolności innych podmiotów („podmiotów trzecich”) oraz podwykonawstwo.
 10. Przekazanie wraz z ofertą jednolitego europejski dokumentu zamówienia.
 11. Przedstawienie przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów kwalifikacji określonych przez zamawiającego, w szczególności zaświadczeń, oświadczeń lub innych środków dowodowych.
 1. Omówienie dokumentów określonych w nowym rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
 2. „Uzupełnianie”, poprawianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp po nowelizacji.

Udzielenie zamówienia publicznego

 1. Kryteria oceny ofert związane z przedmiotem zamówienia publicznego.
 2. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.
 3. Kiedy cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
 4. Nowe kryteria poza cenowe. Kryterium kosztu.
 5. Kiedy zamawiający może stosować kryterium organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia publicznego.
 6. Wyjaśnianie treści złożonych ofert.
 7. Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 8. Postępowanie zamawiającego w przypadku rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia publicznego.
 9. Treść informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 10. Omówienie procedury wyboru oferty określonej w art. 24 aa oraz art. 26 ust. 1 i 2 Pzp (tzw. procedury odwrócone”).

 

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

 1. Zakres informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w postępowaniu poniżej progów unijnych.
 2. Omówienie jednolitego europejskim dokumencie zamówienia w zakresie oceny niepodlegania wykluczeniu z powodów wskazanych w ustawie oraz spełniania kryteriów kwalifikacji.
 3. Czynności zamawiającego wykonywane przed udzieleniem zamówienia.

Zmiany w trybie zamówienia z wolnej ręki

 1. Omówienie trybu zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji.

Zmiany w zasadach zatrzymania wadium

 1. Omówienie zmian w zatrzymaniu wadium.

Zawarcie umowy i nowe zasady dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego

 1. Terminy zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Wymagania dla umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Nowe zasady dokonywania zmian w zawartej umowie – omówienie zmian umowy przewidzuianych w art. 144 Pzp.
 4. Unieważnienie umowy. Wypowiedzenie umowy.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 26.09.2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem karty zgłoszeniowej lub przesłać zgłoszenie faxem pod numer 95 746 02-78.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

-karta zgloszeniowa

 

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR (INTERREG VA)

 

 

 

 

 

CUD MYŚLIBÓRZ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE - OSTATNIE W TYM ROKU !

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ”

Miejsce:Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu

Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19,sala konferencyjna

       Termin: 18 grudnia 2015 r., 11.00 – 15.00

Wykładowca: Krzysztof Pukaczewski - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Mercury” - Wągrowiec

GŁÓWNYM CELEM SZKOLENIA JEST: przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie (nie)udostępnienia informacji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prawo dostępu do informacji publicznej
  • podstawowe założenia
  • podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej
  • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.
 1. Pojęcie informacji publicznej - zagadnienia teoretyczne a praktyka orzecznicza
 1. Udostępnianie informacji publicznej - formy udostępniania
 • urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej
 • procedura udostępniania informacji publicznej na wniosek
 • udostępniane informacji publicznej w formie ustnej lub pisemnej bez wniosku
 • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych
 1. Udostępnianie informacji publicznej - terminy i opłaty
 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej:
  • podstawy odmowy
   • ustawa o ochronie danych osobowych,
   • informacje niejawne, tajemnice chronione na podstawie ustaw szczególnych a związane z wykonywaniem tzw. wolnych zawodów,
   • tajemnica skarbowa,
   • tajemnica celna,
   • tajemnica przedsiębiorstwa,
  • umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej
  • instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej
   • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
   • skarga do sądu administracyjnego
   • powództwo do sądu powszechnego

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 15.12.2015 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który pobrać można ze strony: www.mcb.mysliborz.pl lub telefonicznie po numerem 95 746 02-78

- zgłoszenie


ZAPORSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

PN. „PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRAWA PRACY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania

w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 27 Listopada 2015r., 9.00 – 15.00

Wykładowca: Marek Rotkiewicz

Szkolenie obejmować będzie w sposób kompleksowy najważniejsze regulacje z zakresu prawa pracy, których praktyczna znajomość jest niezbędna w funkcjonowaniu każdej organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracodawców,
 • pracowników,
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • kadry zarządzającej,
 • osób, które chcą poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.

Program szkolenia :

 1. Treść umowy o pracę - co należy a czego lepiej nie umieszczać w umowie.
 2. Kiedy zawarcie umowy cywilnoprawnej zostać może uznane za omijanie przepisów o zawieraniu umów o pracę.
 1. Rodzaje umów o pracę:
 • umowa na okres próbny,
 • umowa na czas określony obecnie i od 22.02.2016 r.; umowy na czas określony,
 • zawierane obecnie i trwające 22.02.2016 r.,
 • umowa na czas nieokreślony.
 1. Terminy wypłaty wynagrodzenia:
 • dopuszczalność wypłaty wynagrodzenia przelewem,
 • terminy wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia,
 • kiedy rozliczamy finansowo nadgodziny.
 1. Czas pracy:
 • ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
 • harmonogramy czasu pracy - kiedy można wprowadzać, czy można zmieniać,
 • zmienne rozkłady czasu pracy - wprowadzenie, skutki stosowania,
 • różnice pomiędzy podstawowym a równanym systemem czasu pracy,
 • pora nocna,
 • praca w niedziele i święta i jej rekompensowanie,
 • praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie, nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a nadgodziny.
 1. Udzielanie urlopów wypoczynkowych:
 • plany urlopów i rezygnacja z tworzenia planów,
 • urlop na żądanie.
 1. Rozwiązanie umowy o pracę:
 • wypowiedzenie - uzasadnienie wypowiedzenia, rozliczenie urlopu,
 • porozumienie stron - na co zwrócić uwagę zawierając porozumienie stron,
 • zwolnienie bez wypowiedzenia.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 23.11.2015r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia

_karta zgłoszeniowa

ZAPRASZAMY NA 2-DNIOWE SZKOLENIE

NOWE INSTYTUCJE, PROCEDURY I DOKUMENTY

 W NOWEJ USTAWIE - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

  Miejsce: Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, sala konferencyjna (I piętro)

 TERMIN: 17-18 WRZEŚNIA  2015 r., godz. 8.00 – 15.00

 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zgłaszanym problemom przygotowaliśmy kompletną ofertę szkolenia, która ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych zagadnień związanych ze zmianami w  zamówieniach publicznymi i umożliwienie Państwu poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wykładowca: Józef Edmund Nowicki - jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 15. letnim doświadczeniem. Prelegent na licznych konferencjach. Uznany i ceniony autor ponad 500 publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny zakresu zamówień publicznych w największych czasopismach i wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych oraz opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Od 2010 r. biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Autor komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych („Prawo zamówień publicznych. Komentarz.” Wydawnictwo: Wolters Kluwer) oraz nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej...szkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue