SZKOLENIE 01.06.2017R.

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu

zapraszają

na szkolenie w ramach którego odbędą się indywidualne konsultacje dotyczące trudnych i złożonych zagadnień z zakresu pobytu, podjęcia pracy i zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie obejmuje aktualnie obowiązujące przepisy prawno - administracyjne
w kontekście faktycznych zdarzeń oraz przykładów z praktyki biznesowej.

Zatrudnianie cudzoziemców

pobyt i praca cudzoziemców w Polsce

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 1 czerwiec 2017 r. (czwartek), 10.00 - 14.00

Prowadząca : Monika Olszewska – doradca, konsultant, praktyk, Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Podczas swojej pracy bazowała głównie na wszelkim ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach tematycznych, konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw i stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Obecnie właścicielka firmy konsultingowej współpracującej i zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej oraz Izbie Pracodawców Polskich.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie dedykowane jest pracodawcom zarejestrowanym i prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniającym lub zainteresowanym zatrudnieniem cudzoziemców.
A także pracownikom działów kadrowych i płacowych, właścicielom firm i agencji zatrudnienia.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie procedur obowiązujących przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, zgodnie z regulacjami unijnymi, prawodawstwem polskim oraz stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone zostaną przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, regulacji prawnych i wyjaśnień, oraz studium przypadków zgłaszanych przez samych uczestników.

Uczestnicy zapoznają się z aktami prawnymi z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz skutkami prawno- finansowymi nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:

1. Podstawa prawna legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

2. Aspekty prawne wykonywania pracy przez cudzoziemców.

3. Rodzaje zezwoleń.

4. Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców na terenie Polski.

5. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.

6. Procedura zezwoleń na pracę umożliwiająca pracę obywateli państw trzecich.

7. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce.

8. Najczęściej popełniane błędy podmiotów starających się o zatrudnienie cudzoziemca.

9. Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

10. Podsumowanie.

11. Indywidualne konsultacje.

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 30.05.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje można uzyskać w Północnej Izbie Gospodarczej w Myśliborzu tel.
957468914 Anna Dzięcioł oraz w Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu tel. 957460278 Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 06.04.2017R.

„ZMIANY W PODATKACH CIT I PIT”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania   w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 6 kwietnia 2017r., godz. 9.00 - 15.00

 

Wykładowca: Elżbieta Sobańska - radca prawny, wieloletni pracownik organów podatkowych, w latach 2006-2010 zastępca naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nadzorująca m in. dział kontroli podatkowej. Ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości oraz audytu wewnętrznego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, procedurze podatkowej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w 2017 r. w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zadaniem szkolenia, poza omówieniem zmian w ustawie, jest usystematyzowanie oraz pogłębienie już posiadającej wiedzy w zakresie opodatkowania osób fizycznych oraz osób prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ceny transferowe - najważniejsze zmiany:
 1. nowe limity transakcji,
 2. rodzaje dokumentacji podatkowej,
 3. nowe obowiązki sprawozdawcze.
 1. Zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych:
 1. nowe zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy faktur korygujących przychody i koszty,
 2. nowe zasady dokonywania korekt odpisów amortyzacyjnych, zmiany wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Kwoty wolne od podatku - zmiany w PIT od 2017 roku.
 2. Skutki podatkowe przy regulowaniu płatności w formie gotówkowej w 2017 r.  - stanowisko organów.
 3. Prawo do opodatkowania dochodu 15 % stawką CIT.
 4. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła od 2017 r.
 5. Zamiany w opodatkowaniu wkładu niepieniężnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 03.04.2017r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78. Osoby do kontaktu: Wioletta Urban, Marta Trzeciak.

 

Liczba miejsc ograniczona. Możliwość uczestnictwa 1 osoby z danej instytucji.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

CUD MYŚLIBÓRZ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

„PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI PUBLICZNEJ”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 26 stycznia 2017r., 9.00 - 15.00

Wykładowca: Berenika Joanna Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Wykłada tematy m.in. ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ochrona informacji publicznej.

Korzyści dla Uczestnika:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej
 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność wykonywania obowiązków ustawowych w zakresie realizacji obowiązku dostępu do informacji publicznej
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie ochrony informacji i realizacji obowiązków udostępniania informacji publicznej
 • świadomość prawna w zakresie regulacji  ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • poszerzenie świadomości z zakresie zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym

PROGRAM

Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej

 1. prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
 2. zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 3. zakres pojęcia „informacja publiczna”
 4. podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 5. podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej

Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej

 1. informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 2. dostęp do dokumentów urzędowych
 3. dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 4. uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 5. formy dostępu do informacji publicznej

Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. zakres informacji publikowanej w BIP
 2. wymogi techniczne i redakcyjne publikacji w BIP
 3. przyjazny BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. warunki formalne wniosku
 2. termin rozpatrzenia wniosku
 3. sposób i forma udostępnienia informacji – przykłady
 4. wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 5. warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 6. bezczynność
 7. oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej

Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 2. gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 3. jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji

Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. elementy składowe decyzji administracyjnej
 2. termin wydania decyzji
 3. postępowanie odwoławcze
 4. kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 5. organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 6. tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 7. zaskarżenia decyzji odmownych,
 8. sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 9. odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

 1. czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 2. kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 3. kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. rozróżnienie trybów dostępu
 2. informacja publiczna a informacja sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - aspekty praktyczne ustawy

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 20.01.2017r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PN:. "PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH W ROKU 2016 I 2017"

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 2 grudnia 2016r., 9.00 - 15.00

 

 

Wykładowca: Mecenas Robert Goch - specjalista z zakresu prawa podatkowego z długoletnim stażem w organach podatkowychi organach kontroli skarbowej.

 

W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną objęte rewolucyjnymi zmianami w sposobie ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. Zmiany te będą powodowane koniecznością skonsolidowania jednostek organizacyjnych w celu wspólnego rozliczania podatku VAT przez osobę prawną jaką jest jednostka samorządu terytorialnego oraz sporządzania jednej deklaracji podatkowej. Konsolidacja spowoduje utratę licznych zwolnień podmiotowych, z których dotychczas korzystały przede wszystkim jednostki budżetowe.

            Ponadto wszystkie te jednostki zostaną od nowego roku zobligowane do ustalenia tzw. prewspółczynnika w procesie odliczania podatku naliczonego VAT. Dla części jednostek będzie to oznaczało znaczne ograniczenie wielkości odliczanego dotąd podatku, a dla innych jednostek zmiana przepisów otworzy drogę do częściowego odzyskiwania podatku naliczonego VAT i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

            Dodatkowe obowiązki jednostek samorządowych spowoduje objęcie tych podmiotów procedurą przekazywania organom podatkowym plików ustalonych w ramach struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

            Program szkolenia jest adresowany i prezentuje osobom kierującym finansami JST – skarbnikom tych jednostek - oraz pracownikom odpowiedzialnym za rozliczanie podatku VAT - istotę zmian, skutki jakie mogą one wywołać dla stanu finansów JST oraz zasady odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających ze zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Program szkolenia:

 - Centralizacja rozliczeń VAT

1. Obowiązek konsolidacji podatkowej w